Làm thế nào để xác thực email

Bạn sẽ nhận được email xác thực ngay sau khi tạo tài khoản eJOY Learning. Khi đó bạn vào email đăng ký và chọn xác thực email.

email xác thực

Chú ý: Bạn kiểm tra lại hòm thư spam hoặc hòm thư quảng cáo nếu không nhận được email xác thực. Trong trường hợp bạn đã kiểm tra mà không thấy email thì bạn làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào websites GlotDojo.
  • Bước 2: Click chọn “Cài đặt tài khoản” (Account Settings).
  • Bước 3: Kiểm tra xem đã nhập đúng email bạn đang dùng chưa, nếu chưa nhấn "Thay đổi email"(Change email). Sau đó chọn "Gửi lại xác thực" (Resend verification).
  • Bước 4: Vào email bạn đăng ký để xác thực.