Bước 1- Mở trang Cài Đặt Chung bằng cách: Kích chọn biểu tượng GlotDojo(1) => Chọn biểu tượng bánh răng(2)

Mở trang GlotDojo's Settings 

Bước 2-  Sử dụng các tác vụ trên trang Quản lý Thiết lập

Quản lý Thiết lập 

1- Mở trang Quản lý Thiết lập

2- Thêm Thiết lập mới

3- Cài đặt Thiết lập mặc định

4- Sắp xếp thứ tự Thiết lập

5- Đổi tên Thiết lập

6- Nhân bản Thiết lập

7- Xóa Thiết lập