Một tài khoản sở hữu Từ Điển Add-on, có thể được sử dụng đồng thời trên 3 thiết bị.

Cách tải từ điển khi vượt quá số lượng thiết bị cho phép

Khi vượt quá số lượng thiết bị cho phép, để tải từ điển bạn sẽ cần Khôi phục mua hàng (Restore Purchase) (1) => chọn OK (2) để đi đến trang Quản lý Add-on đã mua.

Nếu chưa đăng nhập bạn cần đăng nhập tại trang web.

Trang Quản lý Từ điển Add-on

Tại Quản lý Add-on, mục DEVICES (3): Bạn gỡ Add-on khỏi thiết bị bạn không sử dụng (4). Sau đó F5 lại trang Quản lý Từ điển Add-on và tải từ điển như bình thường.

Trang Quản lý Add-on

Cách mở trang Quản lý Add-on

Bạn có thể mở trang Quản lý Add-on theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập trên trang chủ của GlotDojo

Bước 2: Click vào avatar (1) => chọn Subscriptions để mở trang Subscription (2)

Bước 3: Tại trang Subcription (3) => chọn thẻ Premium Add-on (4) để mở Quản lý Add-on tương ứng (5).