Lưu trang vào thiết lập để làm gì?

Lưu trang vào thiết lập cho phép bạn áp dụng các cài đặt của Thiết lập được chọn vào các trang web bạn đang sử dụng mãi mãi.

Ví dụ: Bạn thêm trang “bbc.com” vào Thiết lập X. Từ đó mỗi khi bạn truy cập trang BBC thì Thiết lập X(cùng các  cài đặt của nó) được tự động kích hoạt trên trang đó.

Có 2 cách lưu trang web vào một Thiết lập:

Cách 1: Lưu trang web vào một thiết lập tại Cài đặt nhanh

Bước 1- Mở Cài Đặt Nhanh bằng cách: Kích chuột trái vào biểu tượng GlotDojo(1).

Làm thế nào để hiện biểu tượng GlotDojo trên Chrome?

GlotDojo's Dropdown

Bước 2- Kích mũi tên để hiện danh sách các Thiết lập => Chọn Thiết lập mong muốn (2)

Bước 3- Kích chọn Luôn luôn (Fixed) Để lưu sử dụng Thiết lập cho trang vĩnh viễn.

Cách 2: Lưu trang web vào một thiết lập tại trang Cài Đặt Chung

Bước 1- Mở trang Cài Đặt Chung bằng cách: Kích chọn biểu tượng GlotDojo(1) => Chọn biểu tượng bánh răng(2)

Mở trang Cài Đặt Chung >> Trang thay đổi cài đặt cho các Thiết lập.

Làm thế nào để hiện biểu tượng GlotDojo trên Chrome?

Bước 2- Chọn Thiết lập muốn thay đổi cài đặt từ Danh sách Thiết lập(Preset list)(4) => Chọn Các trang đã kích hoạt (Activated Websites)(5) => Thêm mới (Add new)

Bước 3- Nhập địa chỉ liên kết của trang Web (7) (Ví dụ: Youtube.com) => Thêm (Add) (8)

Bước 4- Kết quả: Trang web (Youtube.com) đã được bạn đã thêm vào Activated Websites của thiết lập được chọn(New Preset). Từ đó về sau thiết lập New Preset sẽ tự động được kích hoạt trên trang Youtube.com