Table of contents

Cách 1: Mở khung Cài Đặt Nhanh

Từ khung Cài Đặt Nhanh >> Hỗ trợ >> Báo cáo lỗi.

Cách mở khung Cài Đặt Nhanh

Cách 2: Truy cập Trang cộng đồng

Tại trang cộng đồng eJOY Learning >> Chọn mục (1) Support & Feedback >> (2) Chọn Sản phẩm muốn đề xuất tính năng hay báo cáo lỗi

https://tribe.ejoylearning.com/