Việc lựa chọn cặp ngôn ngữ giúp bạn tra cứu từ thuận tiện và nhanh chóng bằng việc chuyển đổi giữa các cặp ngôn ngữ trong lúc tra từ.

Bạn có thể dùng chức năng chọn cặp ngôn ngữ trong trường hợp:
- Thay đổi nhận diện ngôn ngữ gốc
- Muốn thay đổi ngôn ngữ dịch sang ngôn ngữ khác ngay tại thời điểm đó.

Cách lựa chọn cặp ngôn ngữ trong lúc tra từ.

Đọc thêm: Tra cứu từ với GlotDojo

Khi tra từ với Pop-up đa ngôn ngữ, bạn có thể chọn cặp ngôn ngữ bằng cách chọn Cặp ngôn ngữ (1). Cặp ngôn ngữ bao gồm: ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch sang.

Chọn cặp ngôn ngữ bạn muốn tại Danh sách cặp ngôn ngữ (2).

Bạn có thể quản lý cặp ngôn ngữ (tạo, xóa, thay đổi) khi click chọn biểu tượng Sửa (3) để mở trang Quản lý cặp ngôn ngữ.

Lưu ý: Việc chọn cặp ngôn ngữ chỉ có giá trị tạm thời trên trang, khi F5 trang thì cặp ngôn ngữ sẽ quay về cặp ngôn ngữ của Thiết lập.

Cách tạo cặp ngôn ngữ mới

Tại trang Quản lý cặp ngôn ngữ làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Thêm mới (Add new) (1)  để mở giao diện thêm cặp ngôn ngữ mới (1a)

Bước 2: Chọn ngôn ngữ gốc: Chọn ngôn ngữ bạn muốn tra.

Bước 3: Chọn ngôn ngữ dịch: Chọn ngôn ngữ bạn muốn dịch sang.

Bước 4: Để lưu cặp ngôn ngữ mới: bấm Thêm(4).

Quản lý cặp ngôn ngữ

Tại trang Quản lý ngôn ngữ, bạn có thể thêm mới, thay đổi thứ tự, sửa cặp, xóa cặp ngôn ngữ.

(1) Tạo cặp ngôn ngữ mới

(2) Thay đổi thứ tự cặp ngôn ngữ bằng nút bấm

(3) Thay đổi thứ tự cặp ngôn ngữ bằng cách kéo -thả

(4) Sửa cặp ngôn ngữ

(5) Xóa cặp ngôn ngữ