Thiết lập (Preset) cho phép bạn tạo nhiều cấu hình cài đặt khác nhau để nhanh chóng chuyển đổi giữa chúng cho các mục đích khác nhau. Thiết lập giúp bạn thay đổi trải nghiệm tra từ một cách linh hoạt và tự động.

Khi bạn không muốn sử dụng chức năng tra từ của GlotDojo trên một số trang web ví dụ như trong lúc đánh máy, hoặc bị xung đột chức năng phím tắt của GlotDojo với trang web bạn đang sử dụng. Bạn có tạo một Thiết Lập để tắt chức năng tra từ của GlotDojo trên những trang web này theo các bước sau đây:

Bước 1: Tạo một Thiết lập mới.

Cách tạo một Thiết lập mới

Tại trang Cài Đặt Chung => chọn Quản lý thiết lập (nút ba chấm) (1) => chọn Thêm mới (2) => đặt tên cho Thiết lập (3), ví dụ: Inactive Preset. => chọn Thêm để tạo mới thiết lập.

Bước 2: Thay đổi cài đặt của thiết lập mới tạo

Cách 1: Thay đổi cài đặt của Thiết lập tại trang Cài Đặt Chung

Chọn thiết lập mới tạo (Inactive Preset) (1)=> Chọn các mục bên trong Thiết Lập để cài đặt

  • Cài đặt Trang Web Đã Kích Hoạt (2): Thêm các trang Web (3) bạn muốn áp dụng thiết lập Inactive Preset, ví dụ docs.google.com, figma.com.
  • Cài đặt Pop-up:

Tại Chế độ hiển thị Pop-up (4)Hiển thị dịch văn bản (5) chọn Không hiển thị

  • Cài đặt Dịch:

Tại Dịch trong dòng: chọn Tắt.

  • Cài đặt Quét:

Tại Quét với chuột giữa (6): bỏ tích

Tại Phím quét thay thế (7): chọn Disable

Sau khi cài đặt theo các bước trên, thiết lập Inactive Preset đã tắt các tùy chọn tra từ. Vì vậy khi không muốn sử dụng GlotDojo trên các trang web bạn chỉ cần áp dụng thiết lập Inactive Preset lên trang web đó. Đọc thêm: Cách lưu trang web vào một Thiết lập.

Cách 2: Thay đổi cài đặt của Thiết lập tại trang Cài Đặt Nhanh

Mở Cài Đặt Nhanh >> Chọn Inactive Preset và thay đổi các cài đặt bên trong để tắt GlotDojo.

  • Chế độ hiển thị Pop-up: chọn Không hiển thị
  • Hiển thị dịch văn bản: chọn Không hiển thị
  • Quét với chuột giữa: chọn Tắt (OFF)
  • Quét với phím tắt: chọn Tắt (OFF)

Để áp dụng Thiết lập lên trang web:

Truy cập trang Web => Mở Cài Đặt Nhanh => Tại Áp dụng thiết lập cho trang chọn Cố định để áp dụng Thiết lập vào trang web