Thiết lập (Preset) cho phép bạn tạo nhiều cấu hình cài đặt khác nhau để nhanh chóng chuyển đổi giữa chúng cho các mục đích khác nhau.

Một trang web đã được áp dụng một Thiết lập nhất định thì Thiết lập này (cùng các cài đặt của nó) sẽ được sử dụng trên trang web đó.

Giao diện phần thiết lập nằm trong trang Cài Đặt Chung của GlotDojo

Cách mở trang Cài Đặt Chung của GlotDojo eXtension

(1) Thiết lập đang chọn

(2) Ẩn/ Hiện danh sách các Thiết lập

(3) Quản lý Thiết lập

(4) Thiết lập chủ động

(5) Danh sách các Thiết lập

(6) Các mục cài đặt trong Thiết lập đang chọn

(7) Đổi tên Thiết lập

(8) Các trang đã được áp dụng vào Thiết lập đang chọn