Tôi có cần Internet để sử dụng GlotDojo không?
Table of contents

Bạn cần có Internet để học và sử dụng đầy đủ tính năng tra từ với GlotDojo.