Các trang web đã kích hoạt là gì

"Các trang web đã kích hoạt"(Activated Websites) dùng để quản lý (thêm, xóa) các trang web đang sử dụng Thiết lập được chọn.

Ví dụ: Bạn thêm trang “bbc.com” vào Thiết lập X. Từ đó mỗi khi bạn truy cập trang bbc thì Thiết lập X được tự động kích hoạt trên trang đó.

Cách áp dụng Thiết lập vào một trang web nhất định

Bước 1- Mở trang Cài Đặt Chung

Cách mở trang Cài Đặt Chung của GlotDojo eXtension

Hiện Danh sách Thiết lập (1)=> Chọn Thiết lập muốn thay đổi cài đặt từ Danh sách Thiết lập(Preset list)(2) => Chọn Các trang đã kích hoạt (Activated Websites)(3) => Thêm mới (Add new) (4)

Giao diện trang Cài Đặt

Bước 2-  Tại trang Thêm mới (Add new)  => Nhập địa chỉ liên kết của trang Web (Ví dụ: Youtube.com)(5)  => Thêm (Add) (6)

Bước 3- Kết quả: Trang web (Youtube.com) đã được bạn đã thêm vào Các trang đã kích hoạt (Activated Websites) của thiết lập được chọn(New Preset). Từ đó về sau thiết lập New Preset sẽ tự động được kích hoạt trên trang Youtube.com