Mục VÍ DỤ đưa ra các ví dụ chứa từ được tra, phiên âm và dịch nghĩa. Việc học từ vựng cùng bối cảnh ví dụ hay câu ví dụ giúp bạn dễ nhớ và hiểu từ vựng mới sâu hơn.

Mỗi ví dụ bao gồm:

(1) Nghe phát âm câu ví dụ.

(2) Câu ví dụ chứa từ được tra.

(3) Phiên âm.

(4) Nghĩa của câu ví dụ.