Table of contents

Ngôn ngữ hiển thị

Chọn ngôn ngữ trên giao diện ứng dụng của bạn. Ứng dụng GlotDojo hiện đã có tiếng Anh và tiếng Việt.

Dữ liệu ngoại tuyến

Nhấp vào Tiếp tục tải xuống để tải xuống tất dữ liệu của bạn (bao gồm các thẻ từ vựng và tiến độ học) cho ngôn ngữ học hiện tại. Sau khi tải xuống hoàn tất, bạn có thể sử dụng GlotDojo để học ngôn ngữ đó mà không cần Internet.

Wordstore

Trong Wordstore, bạn có thể chọn hiển thị định nghĩa bằng ngôn ngữ của mình hoặc tiếng Anh, hiển thị/tắt phiên âm và/hoặc hình ảnh.

Cài đặt trò chơi

Trong Cài đặt trò chơi, bạn có thể thay đổi chế độ Game* và bật/tắt game Nói** và Hiệu ứng âm thanh.

*, **: Chế độ Trò chơi và game Nói hiện không khả dụng.

Quản lý ngôn ngữ

Trong Quản lý ngôn ngữ, bạn có thể thấy các ngôn ngữ hiện đang học, được lưu trữ  hoặc đã bị loại bỏ.

Để chỉnh sửa một ngôn ngữ, hãy nhấp vào biểu tượng ba chấm ở bên trái của mỗi ngôn ngữ.

Nhấp vào Sử dụng ngôn ngữ này để đặt ngôn ngữ làm bộ ngôn ngữ mặc định, Chỉnh sửa để chỉnh sửa bộ, Lưu trữ để truy cập ngôn ngữ này sau hoặc Xóa để xóa vĩnh viễn ngôn ngữ đó.

Đồng bộ hóa

Ứng dụng GlotDojo sẽ tự động đồng bộ hóa giữa các thiết bị khi bạn mở ứng dụng. Nhưng bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sau đó ở nơi khác (ví dụ: trên tiện ích mở rộng GlotDojo) - như thêm từ - sẽ cần được đồng bộ thủ công. Để lưu những thay đổi này, bạn cần phải kích hoạt đồng bộ hóa.

Cách đồng bộ hóa từ tiện ích mở rộng GlotDojo

Trên tiện ích Chrome GlotDojo , đi tới Tài khoản => Đồng bộ hóa sau khi thêm  một lượng từ mới hoặc thực hiện một số thay đổi. Sau đó, trong ứng dụng GlotDojo, vào Đồng bộ hóa => Bắt đầu đồng bộ để bắt đầu đồng bộ hóa từ tiện ích mở rộng GlotDojo.

Lưu trữ tự động*

Tính năng này dành cho khi bạn muốn tự động lưu trữ các từ vựng khi chúng đạt đến trình độ nhất định. Để bật Lưu trữ tự động, hãy nhấp vào nút Bật.

Điều kiện

Tất cả các thẻ đạt đến một cấp độ nhất định mà bạn chọn sẽ tự động được lưu trữ. Ở phần Khi cấp độ Anki Flashcard bằng hoặc cao hơnKhi cấp độ Viết bằng hoặc cao hơn, bạn chọn cấp độ từ vựng mong muốn. Mức mặc định cho cả hai là Mức 10 (mức cao nhất hiện có).

Đồng bộ hóa với Google Trang tính *

Bạn có thể xuất thẻ của mình sang tệp Google Trang tính và thêm/chỉnh sửa/xóa thẻ từ đó. Mọi thay đổi bạn thực hiện trên tệp Google Trang tính đều có thể được đồng bộ hóa với ứng dụng của bạn.

Tính năng này hiện đang được phát triển. Chúng tôi sẽ cập nhật phần Trợ giúp này ngay khi tính năng có sẵn.