Bạn có thể in phụ đề Video với GlotDojo với các bước đơn giản sau:

Bước 1: Click chọn biểu tượng GlotDojo (1) để mở cài đặt trên Video. => Chọn In Phụ Đề (2) để mở trang In

Bước 2: Tại trang In Phụ Đề: chọn In hoặc lưu lại phụ đề để in sau.

Trang In Phụ Đề

Đọc thêm: Danh sách các trang Video được GlotDojo hỗ trợ