2 Cách tạo một Thiết lập mới:

Cách 1 - Tạo Thiết lập mới từ Cài Đặt Nhanh

Kích chọn biểu tượng GlotDojo(1) => Chọn biểu tượng "+" (2) => Đến trang "Thêm Thiết lập"

Làm thế nào để hiện biểu tượng GlotDojo?

Điền tên Thiết lập (3)=> Kích chọn Thêm (Add) (4)

Trang thêm Thiết lập

Cách 2: Tạo Thiết lập mới từ trang Cài Đặt Chung

Mở trang Cài đặt bằng cách: Kích chọn biểu tượng GlotDojo(1) => Chọn biểu tượng bánh răng(2)

Mở trang GlotDojo's Settings

Làm thế nào để hiện biểu tượng GlotDojo?

  • Tại trang Cài Đặt Chung => Chọn mở Quản lý thiết lập (Manage Presets) (3) => Thêm mới (Add new) (4) => Điền tên Thiết lập (5) => Thêm (Add) (6)
Thêm Thiết lập mới
  • Tắt Quản lý thiết lập(Manage Presets)  => Tùy biến các cài đặt(7) trên Thiết lập mới(8) theo ý muốn.