Thiết lập mặc định là gì?

Khi một Thiết lập được đặt là "Thiết lập mặc định", thì Thiết lập này (cùng các cài đặt của riêng nó) được tự động kích hoạt để sử dụng trên tất cả các trang web thông thường, trừ các trang web thuộc các Thiết lập (Preset) khác.

Ví dụ: trong trường hợp dưới đây: Default Preset(1) là thiết lập có trạng thái mặc định (biểu tượng vương miện - 2). Do trang Reuters.com chưa được lưu vào các Thiết lập khác như "English Preset", "Deactive Preset'' nên các cài đặt của thiết lập mặc định hiện tại (Default Preset) sẽ được áp dụng cho trang web này. (3)

Cách đặt Thiết lập mặc định.

Bước 1- Mở trang Cài Đặt Chung bằng cách: Kích chọn biểu tượng GlotDojo(4) => Chọn biểu tượng bánh răng (5) để mở trang Cài đặt

Làm thế nào để hiện biểu tượng GlotDojo?

Bước 2- Đặt mặc định cho một Thiết lập
Tại trang Cài Đặt Chung >> Mở quản lý Thiết lập (Manage Presets) (1) >> Kích chuột trái chọn biểu tượng vương miện (2) tương ứng với Thiết lập bạn muốn đặt làm Thiết lập mặc định. (Thiết lập dược chọn làm mặc định sẽ có biểu tượng vương miện màu vàng bên cạnh).