GlotDojo phù hợp với ai?

GlotDojo cực kì phù hợp cho những người mong muốn học ngoại ngữ từ cấp độ High beginner đến những cấp độ cao hơn.

Nếu bạn bạn mới bắt đầu học ngoại ngữ, bạn vẫn có thể dùng GlotDojo và ngâm mình vào ngôn ngữ từ những bước đầu tiên.