Để thay đổi cài đặt cho một Thiết lập, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1- Truy cập trang Cài Đặt Chung bằng cách: Kích chọn biểu tượng GlotDojo(1) => Chọn biểu tượng bánh răng(2)

Mở trang Cài Đặt Chung

Làm thế nào để hiện biểu tượng GlotDojo?

Bước 2- Chọn Thiết lập muốn thay đổi cài đặt từ Danh sách Thiết lập (Preset list)(4) => Chọn các phần Cài đặt(5) trong Thiết lập và thay đổi cài đặt.