Pop-up.

Là phần hiển thị khi tra từ với GlotDojo gồm các thông in về định nghĩa, hình ảnh, từ đông nghĩa của từ được tra...

Thiết lập (Preset)

Thiết lập (Preset) cho phép bạn tạo nhiều cấu hình cài đặt khác nhau để nhanh chóng chuyển đổi giữa chúng cho các mục đích khác nhau.

Thiết lập là gì?

Add-on

Add-on là Từ điển tích hợp hỗ trợ tra từ với những tính năng ưu việt của GlotDojo. Hiện nay có 2 Add-on là  Tiếng TrungTiếng Nhật. Để tra từ với từ điển nâng cao, bạn phải mua từ điển.

Từ Điển Tích Hợp (Premium Add-on) là gì?

Thiết lập mặc định (Default preset)

Khi một Thiết lập được đặt là "Thiết lập mặc định", thì Thiết lập này (cùng các cài đặt của riêng nó) được tự động kích hoạt để sử dụng trên tất cả các trang web thông thường, trừ các trang web thuộc các Thiết lập (Preset) khác.

Thiết lập mặc định là gì? Cách đặt Thiết lập mặc định