Làm thế nào để thay đổi mật khẩu

Bước 1: Bạn vào website GlotDojo.com, nhấn vào ảnh đại diện ở góc phải màn hình.
Bước 2: Chọn Cài đặt tài khoản (Account setting)
Bước 3: Ở mục Tài khoản (Account), chọn Thay đổi mật khẩu (Change Password)

Bước 4: Bạn điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới vào các trường thông tin tương ứng sau đó chọn Change.