Table of contents

Nếu đã cài đặt GlotDojo Extension nhưng bạn không thấy biểu tượng Glot trên thanh trình duyệt Chrome, hãy làm như sau:

  • Bước 1: Chọn biểu tượng mảnh ghép (a)
  • Bước 2: Chọn ghim để hiển thị biểu tượng Glot (b)

Kết quả: