Dịch (Translation) cho phép cài đặt ngôn ngữ dịch, nhà cung cấp dịch vụ dịch và dịch trong dòng.

Tại trang Cài Đặt Chung => Chọn Thiết lập muốn cài đặt => chọn Dịch (Translation)

Trang Cài Đặt Chung => Dịch (Translation)

Cách truy cập trang Cài Đặt Chung của GlotDojo eXtension

(1) Chọn cặp ngôn ngữ mặc định

Ngôn ngữ gốc (Source language) => Ngôn ngữ đích (Target language): Chọn ngôn ngữ tra và ngôn ngữ muốn dịch sang

(2) Nhà cung cấp dịch vụ dịch (Translation Providers): Google/ Microsoft. (Sử dụng cho Popup Advanced Translate - Dịch đoạn văn bản)

(3) Dịch trong dòng (Inline translation): On/Off. Bật tắt tính năng dịch trong dòng